Pravidlá 

Účastníci 

 •  Primárne je výjazd určený pre skúsených cyklistov.
 •  Odporúčaný je horský bicykel, elektrobicykel je zakázaný.
 •  Neodporúčame trasu absolvovať na gravel bicykli.
 •  Účastník nesmie byť v době štartu mladší ako 18 rokov.

Značenie trasy

 • Trasa bude zaslaná vo forme GPX.
 • Trasa nebude značená.
 • Navigácia na trase bude z Vašich GPS prístrojov alebo mobilov na základe nami zaslaného GPX.

Pohyb na trase

 • Trasu SD musí každý účastník absolvovať vlastnou silou bez externej pomoci.
 • Toto pravidlo platí pre všetky aspekty SD – spanie, stravovanie. Podpora medzi účastníkmi je povolená.
 • Pri opustení trasy účastníkom za účelom ubytovania, stravovania a iného, je účastník povinný sa vrátiť do pôvodného miesta, kde trasu opustil a pokračovať ďalej po trase. Celá trasa musí byť absolvovaná podľa zaslaného GPX.
 • Účastník je povinný rešpektovať nariadenia ochrany prírody, súkromného vlastníctva a cestný zákon. Účastník si je vedomý, že SD nie je oficiálnym cyklistickým pretekom a tak je povinný rešpektovať všetky nariadenia ochrany prírody, súkromného vlastníctva a cestný zákon. Ich porušenie znáša ako jednotlivec.
 • Výjazd sa ide v plnej cestnej premávke.
 • Limit absolvovania trasy je stanovený na 200 hodín. 

Účastnícky poplatok

 • Prihlasovanie a registrácia prebieha formou priloženého formuláru, ktorý nájdete na hlavnej strane webu.
 • Účastnícky poplatok je 130€, v tejto sume je zahrnuté, zapožičanie GPS trackeru, občerstvenie na štarte a cieli, tričko finisher a účastnický suvenír a ubytovanie v cieli. 
 • Účastnický poplatok je potrebné uhradiť na výzvu zaslanú emailovou formou po registrácii.
 • Po storne účasti emailovou formou do 15.4.2024, bude účastnický poplatok vrátený v plnej sume na účet.
 • V prípade storna do 30.6.2024, bude účastnícky poplatok vrátený vo výške 50% z uhradenej sumy. 
 • V prípade storna po 1.7.2024, je storno poplatok 100% uhradenej sumy.  Rovnako ako nie je možné presúvať štartovné na budúci ročník. 

Povinná výbava

 • Jedinou povinnou výbavou okrem GPS TRACKERU (usporiadateľ zapožičia v deň štartu) je CYKLISTICKÁ HELMA, ktorú musí mať každý účastník počas pohybu na
  trase na hlave.
 • Odporúčaná výbava: nutný cykloservis (pumpa, sada na lepenie, duša, multikľúč, nýtovačka), lekárnička, kvalitné osvetlenie, GPS navigácia, spacák,…

Opustenie trasy

 • Pri opustení trasy účastníkom za účelom ubytovania, stravovania a iného, je povinný sa vrátiť do povodného miesta kde trasu opustil a pokračovať ďalej po trase.
 • Pri rozhodnutí účastníka o odstúpení z akcie, je povinný riadne informovať usporiadateľa o odstúpení a zaslať usporiadateľovi zapožičaný GPS tracker.

 

Ostatné 

 • Každý účastník sa musí riadiť pravidlami podujatia.
 • Usporiadateľ nezaručuje dopravu na štart a z cieľa.
 • Učastník berie na vedomie, že usporiadateľ zodpovedá len za povolenie organizovať formou zabezpečenia štartu a cieľa.
 • Usporiadateľ nezodpovedá a neposkytuje žiadnu záruku o stave trasy, turistických chodníkov a ich funkciu alebo špecifické podmienky dané, napr. počasím alebo horským prostredím. Ak počas podujatia účastník použije verejnú cestu, pozemnú
  komunikáciu alebo inú dopravnú plochu, berie na vedomie, že je tu potrebné dodržať pravidlá cestnej premávky. V prípade prejazdu cez územia podliehajúce ochrane prírody, je účastník povinný, dodržiavať nariadenia daného chráneného územia. 
 • Odporúčame každému účastníkovi zabezpečiť si horské poistenie.
 • Každý účastník musí mať v deň štartu dovŕšených minimálne 18 rokov.
 • Každý účastník si je vedomý, že nemôže požadovať od usporiadateľa finančné plnenie alebo uplatňovať iné nároky v prípade akejkoľvek ujmy na zdraví alebo majetku.
 • Každý účastník štartuje na vlastné riziko a zodpovednosť, je si vedomý, že podujatie je bez podpory organizátora.
 • Organizátor si vyhradzuje právo zmeny trasy a programu.
 • Registráciou na podujatie účastník súhlasí, aby jeho účasť a výkon dosiahnutý počas podujatia boli zaznamenané audiovizuálne usporiadateľom alebo osobou usporiadateľom poverenou. Účastník taktiež poskytuje organizátorovi povolenie, aby audiovizuálne záznamy, fotografie alebo časové výsledky vytvorené pred, počas a po skončení SD, boli použité za účelom prezentácie, a to bez akéhokoľvek nároku účastníka na odmenu.
 • Ako dotknutá osoba v zmysle čl. 7 ods. 1 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov dávam svoj súhlas občianskemu združeniu Bike Adventures, o.z., Rázusová 16, 040 01 Košice, (ďalej len „Prevádzkovateľ“), IČO: 5356828.